Institutul de Istorie „George Barițiu”
Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
istorie@academia-cj.ro
România, Cluj-Napoca, 400084
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14
Latest Posts
Search

CSI dr. Susana ANDEA

ANDEA SUSANA                                                          

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din

Cluj-Napoca al Academiei Române

Str. M. Kogălniceanu, nr.12+14

400088,Cluj-Napoca

STUDII

Liceale: Liceul “Unirea” din Tg. Mureş (1971-1975), bacalaureat 1975

Universitare :Facultatea de Istorie-Filosofie (1975-1979), licenţă 1979, specialitatea Istorie.

Postuniversitare:

Curs de “Iniţiere în arhivistică”, 1980-1983;

Curs de paleografie latină, 1981-1985;

Curs de paleografie maghiară, 1981-1985.

Doctorale:

1996 – susţinerea doctoratului şi obţinerea titlului de Doctor în Istorie cu teza Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Legături politice (1656-1688), conducător prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.

DOMENII DE CERCETARE ŞI PRINCIPALELE COMPETENŢE

Istoria Transilvaniei voievodale şi princiare; structuri instituţionale, practici judiciare;istoria bisericii; istoria cărţii vechi româneşti; istoria scrierii în limba română şi în limbile vernaculare; cercetări de diplomatică medievală şi premodernă; mişcări sociale-Pintea; legături politice şi culturale dintre Ţările Române;

EXPERIENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ (INCLUSIV GRANTURI)
 • arhivist, Arhivele Statului Cluj, 1978-1987;
 • istoric principal (1987-1990), Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj;
 • cercetător (1990-1996);
 • cercetător ştiinţific principal gradul III (1996-1999);
 • cercetător ştiinţific principal gradul II (1999-2006);
 • cercetător ştiinţific gradul I (2006) şi conducător de doctoranzi.
 • director de proiect PN II-ID-PCE-2012-4-0579, Între public şi privat. Practici ale scrisului în Transilvania (sec. XIII-XVII), octombrie 2013 – noiembrie 2016, derulat prin Filiala Cluj a Academiei Române.
 • director proiect în grantul Nr.6/2003 şi grantul Nr.5/2004, ACADEMIA ROMÂNĂ, materializate în vol. Documente privind relaţiile Transilvaniei cu Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea (1658-1716).
ACTIVITATE DIDACTICĂ (INCLUSIV CONDUCERE DE DOCTORATE DACĂ ESTE CAZUL)
 • conferenţiar asociat la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 2002-2005;
 • conferenţiar asociat la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 2002-2005;
 • profesor asociat la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 2006-2007;
 • profesor asociat la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 2006-2007.
 • – Conducător de doctorat (7 teze susţinute şi confirmate,8 doctoranzi sub coordonare aflaţi în diferite etape de cercetare);
 • – Participări, în calitate de preşedinte sau membru în comisii de admitere la doctorat, comisii de îndrumare la susţinerea de proiecte de cercetare, referate/rapoarte de cercetare, preşedinte a unor comisii pentru susţinerea tezelor de doctorat.
 • – Participări în comisii de evaluare şi susţinere publică a tezelor de doctorat în calitate de membru – referent oficial la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca .
COMPETENŢE SPECIALE (CUNOŞTINŢE DE PALEOGRAFIE; LIMBI CLASICE; ETC.)

– Cunoştinţe de paleografie latină (medievală şi premodernă)

– Cunoştinţe de paleografie maghiară

– Cunoştinţe de diplomatică medievală şi premodernă

BURSE ŞI STAGII DE CERCETARE
 • 2008, Schimb interacademic româno-maghiar: stagii de cercetare la Budapesta;
 • 2007, 2008, Schimb interacademic româno-maghiar: stagii de cercetare la Budapesta;
 • 2002, 2008, Schimb interacademic româno-maghiar: stagii de cercetare la Budapesta.
 • 2013-2016 stagii de cercetare la Budapesta în cadrul grantului (PN II-ID-PCE-2012-4-0579)
EVALUĂRI ŞI MENTORING
 • – Expert evaluator/raportor în cadrul CNCS-UEFISCDI, competiția 2012
 • – Peer-reviewer la diferite reviste de specialitate din domeniul științelor istorice din România (Banatica, Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţu”Cluj Napoca)
 • – Membru desemnat în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi științifice/didactice din Institutul de istorie „George Bariţu”Cluj Napoca), alte institute sau universităţi.
ORGANIZATOR AL UNOR CONFERINŢE SAU PANELURI LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE (INCLUSIV ROMÂNIA)

– Conferinţa internaţională Cultura scrisă şi civilizaţie modernă în Transilvania ( sec. XIII-XIX),Cluj-Napoca, 22-23 mai 2019 , Institutul de Istorie “G. Bariţiu”

-Simpozion ştiinţific Raporturile juridice civile. Repere actuale şi retrospective istorice, Cluj –Napoca, 24 mai 2019, Institutul de Istorie “G. Bariţiu”

+ 2018

Writing and Society in Tranylvania 13th-a17th Centuries. International Conference, 17-18th September 2015, Cluj-Napoca (prin PN II-ID-PCE-2012-4-0579)

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII ACADEMICE ŞI PROFESIONALE

– membru al Aociației Asociația Societatea Istorică „George Barițiu”,

– membru în Colegiul de redacţie al “Anuarului Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”.

– membru fondator a Asociaţiei Arhiviştilor “David Prodan” Cluj- Napoca;

– membru in International Advisory Boardboard- Revista Arhivelor

 • referent de specialitate la volumul Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské Národné Povstanie z 29 augusta 1944 (Ich vplyv na oslobodenie Rumunská Slovenska na ukončenie druhej svetovej vojny / evenimentele de la 23 august 1944 din România şi Insurecţia Naţinală Slovacă din 29 august 1944. Consecinţele lor asupra eliberării României şi Slovaciei şi a sfârşitului celui de al doilea război mondial. Lucrările celei de a IX-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011).Alcătuit de Nicolae Edroiu, Eva Mârza, Marek Syrný, Banská Bystrica (Slovacia).
PREMII ŞI DISTINCŢII
 • Premiul Academiei Române pe anul 2003 pentru lucrarea în două părţi Haiducul Pintea şi lumea sa 1693-1703, Cluj-Napoca, 2003, 374p., respectiv Documente privind mişcarea lui Pintea 1693-1703, Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2003, 414p. (coautor cu Avram Andea);
 • Premiul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad în anul 2003 pentru aceleaşi cărţi.
 • 2018, Distincția „George Barițiu” acordată de filiala Cluj-Napoca a Academiei Române pentru „contribuții semnificative în cercetarea istorică”.
ANEXA Lista lucrărilor ştiinţifice

Cărţi şi monografii

Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII centuries,Cluj-Napoca- Gatineau, 2016, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, S.Andea,(coordonator şi coautor) Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, 350 p.

-Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Autographa et signaturae Transilvaniae (sec. XIV-XVII), Cluj-Napoca-Gatineau, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2016, 283 p.

-Congregaţii palatinale şi voievodaleSec. XIII-XIV, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut – Edit. Mega,  2014, 300 p. [ISBN 978-973-109-549-3 Editura Argonaut; ISBN 978-606-543-552-0 Editura Mega].

– Scris şi societate în Transilvania secolelor XIII-XVII-, coord. Susana Andea. Autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina, Editura Argonaut – Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau (Canada), 2013, 340 p.

-Glossarium Mediae Latinitatis Actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae Historiam Illustrantium. Vol. I, lit. A-C. Coordonatori: Aurel Răduţiu şi Vasile Rus. Autori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, Lidia Gross, Viorica Pervain, Aurel Răduţiu, Vasile Rus şi Beatrice Tătaru †. Colaboratori: Anton Dörner şi Şerban Turcuş. Editura Academiei Române 2010, XX+694 pagini.

– Istoria ilustrată a României, coord. Ioan-Aurel Pop şi Ioan Bolovan, coautor S. Andea, Bucureşti-Chişinău-Cluj, Litera Internaţional, ediţia I,II 2009, 2010, 627 p.  cap. Ţările Române în secolul al XVII-lea (p. 242-303).

Susana Andea, Avram Andea,Transilvania. Ierarhi şi monahi. Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2008, 204 p.

*** Romania’s History, Cluj-Napoca,  2006 [versiunea engleză a ediţiei din 2004].

-*** Istoria României[. Kоординаторы Иоан-Аурел Поп, 2005, 678 p. [ISBN 5-7777-0260-0 ].

-Susana Andea, Avram Andea Transilvania. Biserici şi preoţi, Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2005, 224p.

-*** Istoria Transilvaniei. Vol. II (De la 1541 până la 1711), Coordonatori Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane, 2005, 448p.

-*** Istoria României. Compendiu, Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvane, 2004, 809p.

-Glosar al termenilor latini din documentele medievale privind Transilvania, Vol. I, Fasc.1, lit. A-B, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 271p. (coautor).

-*** Istoria românilor, V, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p.181-208, 341-368 şi 679-743.

Susana Andea, Avram Andea, Documente privind mişcarea lui Pintea 1693-1703, Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2003, 414p.

Susana Andea, Avram Andea ,Haiducul Pintea şi lumea sa 1693-1703, Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2003, 374p.

-*** Istoria României. Transilvania, I, Cluj-Napoca, Editura George Bariţiu, 1997, 1166p.  (Principatul Transilvaniei sec. XVI-XVII) (în colaborare cu Avram Andea).

– Susana Andea,Din relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 1997, 204p.

-Susana Andea, Avram Andea, Cartea românească veche din Transilvania în inventare bisericeşti, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1996, 212p .

-Susana Andea, Avram Andea, Structuri transilvane în epoca Luminilor, Cluj-Napoca, 1996, 185p. (Colecţia “Bibliotheca Historica”, IV);

Susana Andea, Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Legături politice (1656-1688), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1996, 412p. (Teză doctorat;)

-Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Cluj, II, Bucureşti, 1985 (coauor).

Ediţii de documente

-Susana Andea, Avram Andea, Acta et epistolae. Transilvania în relațiile cu Molodova și Țara Românească (sec. XVII), Cluj-Napoca-Gatineau, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2016, 359 p.

-Susana Andea,Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati şi epoca sa. Documente, Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2005, 252p.

 

 

 

 • Volume coordonate

Documenta Romaniae Historica, C-Transilvania, XIV (1371-1375), coord. Susana Andea,editori A. Răduţiu, V. Pervain, S. Andea, L. Gross, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002, LX+815p.

-Transilvania (sec. XIII‑XVII). Studii istorice, Coordonator: Susana Andea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 358 p.

– Documenta Romaniae Historica, C-Transilvania, XV, (1376-1380), coord Susana Andea,Editori: S. Andea, L. Gross, V. Pervain, Ad. Dincă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, LXXIV+929p.

Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camili Mureşanu. Volum îngrijit de: Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 467 p.

– Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Coordonatori: Susana Andea şi Ioan Aurel Pop, Cluj‑Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, 724 p.

– Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă. 1920-2010. Volum aniversativ întocmit de dr. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2010, 280 p. (A colaborat CSI dr. Susana Andea).

– Scris şi societate în Transilvania secolelor XIII-XVII-, coord. Susana Andea. Autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Livia Magina, Editura Argonaut – Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau (Canada), 2013, 340 p.

-Documenta Romaniae Histoica, Series C. Transilvania, vol. XVI (1381-1385), coord. Susana Andea, Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 832 p.

-“Anuarul Institutului de Istorie «G.Bariţiu». Series Historica”, Supplement, LV,(2015),”Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania”, p. – (on line) = ISSN 2344 – 2093

 

– Exerciţiul scrierii în Transilvania medievală şi premodernă, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Editura Argonaut – Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau (Canada),2016, 347p.

Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIIIXVII centuries,Cluj-Napoca- Gatineau, 2016, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, S.Andea,(coordonator şi coautor) A.Andea, Ad. Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, 350 p.

– Documenta Romaniae Histoica, Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390), coord. Susana Andea, Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, 1068p. ( in curs de aparitie)

— Anuarul Institutului de Istorie G. Barițiu din Cluj-Napoca”, Series Historica, Supliment, LVIII (2019), „ Cultură scrisă şi civilizaţe în Transilvania (sec. XIII-XIX)” (on line) = ISSN 2344 – 2093

 

Ediţii critice

-Documenta Romaniae Histoica, Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390), coord. Susana Andea, Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019, 1068p. ( in curs de aparitie)

– Documenta Romaniae Histoica, Series C. Transilvania, vol. XVI (1381-1385), coord. Susana Andea, Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinel Dincă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, 832 p.

– Documenta Romaniae Historica, C-Transilvania, XV, (1376-1380), coord Susana Andea,Editori: S. Andea, L. Gross, V. Pervain, Ad. Dincă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, LXXIV+929p.

Documenta Romaniae Historica, C-Transilvania, XIV (1371-1375), coord. Susana Andea,editori A. Răduţiu, V. Pervain, S. Andea, L. Gross, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002, LX+815p. [ISBN 973-27-0864-6; 973-27-0428-4].

– Documenta Romaniae Historica, C-Transilvania, XIII (1366-1370), editori Ioan Dani, Konrad Gündisch, V. Pervain, A. Răduţiu, A. Rusu, S. Andea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 993 p. [ISBN 973-27-0864-6; 973-27-0428-4].

Studii şi articole în reviste de specialitate

-Susana Andea, Exerciţiul scrierii şi cancelaria voievodală din Transilvania( sec. XIII-XIV) in Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, LVIII,( 2019) , p.17-29.

– Susana Andea, Aspecte privind scrierea epistolară din Transilvania ( sec. XIV-XVII) in Supliment, Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, LVIII, (2019)”Cultură scrisă şi civilizaţie in Transilvania (sec.XIII-XIX)” ,p.33-55.( on line) ISSN 2344 – 2093

– Susana Andea, Practici judiciare în Transilvania voievodală.Împăcarea părţilor- juzii împăciuitori ,Supliment, Anuarul Institutului de Istorie G. Barițiu din Cluj-Napoca”, Series Historica, LVIII,( 2019) ,p.217-227.(on line) ISSN 2344 – 2093

– Susana Andea, Scrierea cifrată și activitatea diplomatică în Transilvania (sec. XVI-XVII), “Anuarul Institului de Istorie” G. Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Historica,LVI (2016), p. 65-85.

-Susana Andea, Consideraţii privitoare la practica falsificărilor de acte în Transilvania (sec. XIII-XVII), “Anuarul Institutului de Istorie «G.Bariţiu», Series Historica, tom LIV, 2015, p. 339-348.

-Susana Andea, Writing Praxis and Document Forgery in Princely Transylvania (16th-17th Centuries), “Anuarul Institutului de Istorie «G.Bariţiu». Series Historica”, Supplement, LV,(2015),”Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania”, p. – (on line) = ISSN 2344 – 2093

-Susana Andea, Avram Andea, Diplomacy and epistolary exchanges: Constantin Brâncoveanu and Transylvania (1699-1714), “Acta Musei Napocensis”, vol. 51/II, (2014), p. 23-36.

-Susana Andea, Actul scris şi valoarea lui probatorie în practica judiciară din Transilvania (sec. XIII-XIV), “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu”, Series Historica”, 2014, LIII, p. 199-212.

-Susana Andea, Avram Andea, Domanial Records and Monastic Life. The Arpaşul de Jos Monastery, “Acta Terrae Septemcastrensis”, IX, (2014), Nr. 1, p. 165-172.

-Susana Andea, The Palatine Assemblies from Timiş and Caraş Counties and the Documents They Issued in the 14th-16th Centuries, “Transylvanian Review”, vol. XXII, Supplement, nr. 4, 2013, p. 265-273.

-Susana Andea,,Adunările de stări din Transilvania şi comitatele din nord-vestul ţării şi actele emise (sec. XIII-XVI), “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj”. Series Historica, LII, 2013, p. 347-359.

-Susana Andea, Autoritatea princiară între reglementări juridice şi puterea stărilor. Domnia lui Mihai Apafi, în “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom LI, 2012, p. 47-56.

-Susana Andea, Avram Andea Mănăstirea Monor, ctitoria episcopului Pahonie în sec. al XVIII-lea, în “Ars Transsilvaniae”, XVIII (2008), p. 171-180 .

-Susana Andea, Aprecieri pe marginea actelor emise de Cavaleria regală în Transilvania (1377), în “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca”, XLVII (2008), p. 17-27.

-Susana Andea, Avram Andea Înzestrarea cu arme şi organizarea militară a haiducilor lui Pintea. Anchetele oficiale din 1700-1701, în “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca”, XLII- (2003), p.189-204.

– Susana Andea, Avram Andea,  Noi precizări despre mişcarea şi viaţa haiducului Pintea (1693-1703), „Studia hist.”, 2003, 48, nr., 1-2, p. 95-106 .

-Susana Andea, Avram Andea Habitat şi întemeieri de sate în districtul Rodnei în secolele XVI-XVII: Vărarea şi Găureni, în “Anuarul Institutului de Istorie din Cluj-Napoca”, XL (2002), p.30-49.

-Susana Andea, Avram Andea, Mihai Viteazul şi căpitanul sârb Baba Novac (1596-1601), în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Historia, XLVII (2002) fasc.1-2, p.17-27.

-Susana Andea, Avram Andea, Michel le Brave et le capitaine serbe des haïdouks Baba Novac (1596-1601), în “Transylvanian Review”, XI (2002), Nr.4, p.91-101.

– Susana Andea, Oficialităţile ardelene, Constantin Brâncoveanu şi mişcarea lui Pintea (1699), în “Anuarul Institutului de Istorie din Cluj-Napoca”, XXXIX (2001), p.25-34.

-Susana Andea, Erdélyi iródeákok a moldvai és havasalföldi vajdai kancelláriákban a 17. században [Dieci transilvani în cancelariile domneşti din Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea], în “Korunk”, XI (2000), Nr.7, p.86-93.

-Susana Andea, Avram Andea, Răscoala lui Horea într-un colportaj epistolar din Aiud (1784), în “Analele Universităţii Ecologice «Dimitrie Cantemir» Târgu Mureş”, 2000, p.345-356.

-Susana Andea, Avram Andea Familia Szalanczi-Buicescu (sec.al XVII-lea), în “Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, XXXVIII (1998-2000), p.36-72.

-.  Susana Andea, Miron Costin şi Transilvania. Corespondenţă în limba latină, „A.I.I.C.N.”, 1996, 35, p. 392-403.

-. Susana Andea, Avram Andea,  Date noi privind bisericile din Geoagiu de Sus în secolul al XVIII-lea, „Ars Transsilvaniae”, 1993, 3, p. 175-183 .

– Susana Andea, Avram Andea  „Ratio Educationis” şi înfiinţarea şcolar Oradea, „Crisia”, 1993, 23, p. 175-185 .

–  Susana Andea, Avram Andea, Câteva date noi despre soarta „Istoriei bisericii românilor” (1813) de Petru Maior, „Studia theologica.”, 1992, 37, nr. 1-2, p. 43-51

-. Susana Andea,  Începuturile domniei lui Mihail Apafi şi relaţiile sale cu Grigore Ghica, domnul Ţării Româneşti şi Eustatie Dabija, domnul Moldovei (1661-1665), “Studia hist.”, 1992, 37, nr. 1-2, p. 23-48.

– Susana Andea, Avram Andea, Mănăstirea Râmeţ în secolele XIV-XVII. Izvoare documentare, „Ars Transsilvaniae.”, 1992, 2, p. 195-203 .

– Susana Andea Date despre viaţa şi activitatea lui Petru Raţiu, „Crisia”, 1991, 21, p. 271-278.

– Susana Andea,  Contribuţii documentare privind stăpânirile în Transilvania ale familiei Cantacuzino (1664-1715), „A.I.I.C.N.”, 1990-1991,  30, p. 207-219.

–  Susana Andea, Avram Andea,    Consemnări de carte românească veche în inventare bisericeşti din Transilvania, „Acta Musei Napocensis.”, 1989-1993, 26-30, nr. 2, p. 545-554 .

– Susana Andea ,Contribuţii privind relaţiile domnului moldovean Constantin Cantemir cu Transilvania, „A.I.I.A.C.N.”, 1989, 29, p. 395-414.

–    Susana Andea, Aspecte privind viaţa şi activitatea şcolară a lui Simeon Maghiar, „Studia hist.”, 1987, 32, fasc. 1, p. 17-27.

–   Susana Andea,   Contribuţii la repertoriul corespondenţei stolnicului Constantin Cantacuzino, „A.I.I.A.C.N.”, 1987-1988, 28, p. 461-466.

–    Susana Andea, Avram Andea , Date despre cartea românească veche din nord-vestul Transilvaniei, „Acta Musei Napocensis.”, 1984, 21, p. 795-799 .

–   Susana Andea, Avram Andea,  Date despre cartea românească veche din Maramureş, „Acta Musei Napocensis”, 1983, 20, p. 783-802 .

–  Susana Andea, Avram Andea, Date despre cartea românească veche din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud, „Acta Musei Napocensis.”, 1982, 19, p. 695-708.

– Susana Andea, Avram Andea, Date despre cartea veche românească din judeţul Satu Mare, „SC. Satu Mare”, 1981-1982, 5-6, p. 211-222 .

Studii şi capitole în volume colective

-Susana Andea, Țările române în secolul al XVII-lea, în vol. Istoria ilustrată a României și a Republicii Moldova, vol. 3 – Din secolul al XVI-lea până în secolul al XVIII-lea, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, București, Edit. Litera, 2017, p. 199-259.

-Susana Andea, Scriitori din cancelaria princiară. Schițe de genealogie, în vol. Istorie, genealogie. Transferuri culturale. Történelem, genealógia. Kulturális transzfer, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Remus Câmpeanu, Laura Stanciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2017, p. 21-30.

-Susana Andea, Practicile scrierii epistolare în Transilvania în vol. Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries, coord. Susana Andea, Cluj-Napoca-Gatineau, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2016.

-Susana Andea, Practica scrierii și falsificarea documentelor în vol. Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, 2016, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, 2016.

-Susana Andea, Avram Andea, Instrucțiuni privind organizarea și activitatea scripturistică în cancelaria Aulico-transilvană 1695, în vol. Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, 2016, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, 2016.

-Susana Andea ,Comentarii pe marginea actului din 11 martie 1291: Original sau fals?, în vol. Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Ioan Bolovan şi Ovidiu Ghitta, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 407-418.

-Susana Andea, Avram Andea, Scripte fiscale, jurisdicţii şi economie urbană: Alba Iulia în concscripţia din 1698, în vol. Economie şi Istorie. Dialog şi interdisciplinaritate. In honorem prof. univ. dr. Ioan Lumperdean la împlinirea vârstei de 60 de ani, Dana Bako, Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Răzvan V. Mustaţă (coord.), Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 311-322.

-Susana Andea, Preambulul actelor şi practica scrierii, în vol. Scris şi societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, coord. Susana Andea, Editura Argonaut – Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau (Canada).

-Susana Andea, De la magister la litteratus în socieatea medievală transilvăneană, în vol. Scris şi societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, coord. Susana Andea, Editura Argonaut – Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau (Canada) .

-Susana Andea, Avram Andea, Scripte şi dieci pe domeniul Alba Iulia în secolele XVI-XVII în vol. Scris şi societate în Transilvania secolelor XIII-XVII, coord. Susana Andea, 2014, Editura Argonaut – Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau (Canada),  2013.

-Susana Andea, Practici ale scrisului în vremea lui Gabriel Bethlen, în vol. Bethlen Erdely, Erdely Bethlene, ed Dane Veronka et alii, Cluj-Napoca, Edit. Erdelyi Muzeum Egyesulet, 2014, p. 397-407.

-Susana Andea, George Bariţiu (1812-1893) lexicograf, în vol. Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 104-123.

-Principatul Transilvaniei în vremea Rakoczeştilor, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ed. a II-a revizuită şi completată), Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, p. 181-209.

-Transilvania în timpul lui Mihail Apafi, în Istoria Românilor, vol. V (ediţia a II-a), autori Susana Andea şi Avram Andea, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, p. 341-368.

-Instituţiile centrale şi locale în Transilvania, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ed. a II-a revizuită), autor Susana Andea, Bucureşti, 2012, Edit. Enciclopedică, p. 687-751.

-Susana Andea, Avram Andea, Din viaţa şi activitatea medicului domnesc Bartolomeo Ferrati (?-1738), în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-maghiare, volum îngrijit de N. Edroiu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 118-125.

-Susana Andea, Avram Andea, Voievozi şi cnezi din districtul Rodnei în secolele XV-XVI, în vol. Istoria culturii. Cultura istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani, coord. Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 89-101.

Susana Andea,Ţările Române în secolul al XVII-lea  in Istoria ilustrată a României, coord. Ioan-Aurel Pop şi Ioan Bolovan, Bucureşti-Chişinău-Cluj, Litera Internaţional, 2009,2010,  (p. 231-298).

 

-Susana Andea, Consideraţii diplomatice cu privire la corespondenţa domnilor români cu principii Transilvaniei (sec. XVII) în vol. Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, coord. Ioan-Aurel Pop, Susana Andea, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 297-311.

-Susana Andea, Avram Andea, Despre acordarea statutului de indigenat în Transilvania princiară (sec. XVI-XVII), în vol. Studia Varia in Honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii, ed. Cristian Luca şi Ionel Cândea, Bucureşti-Brăila, Edit. Academiei Române – Edit. Istros, 2009, p. 489-502.

-Susana Andea, Un gând de recunoştinţă profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, în Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Coordonatori: Susana Andea şi Ioan-Aurel Pop, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 15-18 (în colab. cu I.A. Pop).

-Susana Andea, Avram Andea Despre acordarea statutului de indigenat în Transilvania princiară (sec. XVI-XVII)/Sur l’action d’accorder le statut d’indigénat en Transylvanie dans l’époque de la principauté (XVI-XVII) siècles), în Studiu Varia în Honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii, Volum editat de Cristian Luca şi Ionel Cândea, Bucureşti – Brăila, Editura Academiei Române, Editura Istros, 2009, p. 489-502 .

-Susana Andea Consideraţii diplomatice cu privire la corespondenţa domnilor români cu principii Transilvaniei (secolul al XVII-lea), în Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Coordonatori: Susana Andea şi I.A. Pop, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 297-310.

-Susana Andea, Avram Andea, Despre recrutarea înalţilor funcţionari în administraţia Transilvaniei (1829), în Biserică. Societate. Identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p.237-244 .

-Susana Andea, Avram Andea, Corespondenţa lui Grigore Maior cu Anton Károly referitoare la mişcarea lui Sofronie (1761), în Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureşanu, Vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, Editura Academiei, 2007, p.185-200 .

-Susana Andea, Voievozii Transilvaniei şi itinerariile lor (sec.XIII-1437), în Transilvania. Studii istorice (XIII-XVII), coord. S. Andea, Cluj-Napoca, Editura Academiei, 2005, p.67-125.

-Susana Andea, Avram Andea, Proverbe româneşti într-un manuscris din anul 1804, în Oameni şi idei. Studii de filologie [Omagiu prof. Onufrie Vinţeler], Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2005, p.31-46 (în colaborare cu Avram Andea).

-Susana Andea, Itinerariile regilor în Transilvania voievodală şi în comitatele vestice şi nordice, în Transilvania. Studii istorice (XIII-XVII), coord. S. Andea, Cluj-Napoca, Editura Academiei, 2005, p.1-66.

-Susana Andea, Avram Andea, Costumul haiducilor lui Pintea: de la suman la dolman. Anchetele oficiale din anii 1700-1701-, în Confesiune şi cultură în Evul Mediu. In honorem Ion Toderaşcu, Iaşi, 2004, p.253-266

-Susana Andea, Viaţa şi activitatea diplomatică a lui Theodor Ladislau Dindar, în Studii de istorie medievală şi premodernă, Cluj-Napoca, 2003, p.413-429.

-Susana Andea, Avram Andea, Preoţimea românească şi haiducii lui Pintea. Ancheta oficială din 1701, în In memoriam mitropolitul Andrei Şaguna 1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p.313-324

-Susana Andea, Avram Andea, Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati şi înrudirea, prin căsătorie, cu familii nobile din Secuime (1710), în Studii de istorie modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András, Cluj-Napoca, 2002, p.147-155 .

-Susana Andea, Avram Andea, Înnoiri ale alimentaţiei din Transilvania în secolul al XVIII-lea, în Societate şi civilizaţie. Profesorului universitar Marcel Ştirban la împlinirea a şapte decenii de viaţă, Târgu Mureş, 2002, p. 553-560

– Susana Andea, Avram Andea,  Constantin Brâncoveanu şi biserica românească din Făgăraş, în: D. Prodan – Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 84-100.

-Susana Andea, Dieci transilvăneni în cancelaria domnească a Moldovei din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în: Transilvania între medieval şi modern, Cluj-Napoca, 1996, p. 18-27.

 

– Susana Andea ,  Două tipuri necunoscute în versuri româneşti din anul 1818, în: Valori bibliografice din patrimoniul cultural naţional, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 197-202.

Alte lucrări

 • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Istorie “George Bariţiu” în anul 2010,în “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom L, 2011, p. 449-468.
 • Conferinţa Internaţională Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere în a doua jumătate a sec. al XVII-lea[Cronică în “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom L, 2011, p. 447-448.
 • Cronicăîn “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom XLIX, 2010, p. 455-472.
 • Cronicăîn “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLVIII, 2009.

Participări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale

 • Susana Andea, Alba Iulia, 20-23 septembrie 2016, Academia Română, Universitatea ”1 Decembrie Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba-Iulia, Cea de a XXIII-a Reuniune a Comisiei Mixte de Istorie Româno – Maghiară „Istoria, Genealogia și Transferurile culturale”. Comunicarea: Scriitori din cancelaria princiară. Schițe de genealogie (fam. Boer).
 • Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 2015, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Academia Română Filiala Cluj-Napoca – Institutul de Istorie “George Bariţiu”, Conferinţa Internaţională WRITING AND SOCIETY IN TRANSYLVANIA 13TH-17TH CENTURIES, cu sprijinul cadrul CNCS-UEFISCDI, prin proiectul de cercetare PN II-ID-PCE-2012-4-0579 director proiect S. Andea (co-organizator).
 • Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 2015, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Institutul de Istorie “G. Bariţiu”, Conferinţa Internaţională “Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries” (proiect susţinut în cadrul CNCS-UEFISCDI, code PN II-ID-PCE-2012-4-0579 director proiect S. Andea). Comunicarea: Writing Praxis and Document Forgery in Princely Transylvania (16th-17th Centuries).
 • Cluj-Napoca, 24-26 octombrie 2013, Univesitea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Eotvos Lorand – Budapesta, Universitatea din Debrecen, Sesiune ştiinţifică internaţională “Gabriel Bethlen şi Europa. 400 de ani de la înscăunarea principelui Gabriel Bethlen”, comunicarea Practici ale scrisului în vremea lui Gabriel Bethlen .
 • Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale, comunicarea Structuri instituţionale şi dezvoltare culturală în Banat şi Transilvania (sec. XVI-XVII).
 • Cluj-Napoca, 7 Decembrie 2012, Work-shop internaţional “Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne”, Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Documenta Romaniae Historica. C. Transilvaniae. Aprecieri cu privire la perspectivele editării documentelor medievale.
 • Novi Sad, 25-27 iulie 2010, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa, – Sesiunea ştiinţifică româno-sârbă “Banatul – Trecut istoric şi cultural”, comunicarea Gheorghe Brancovici în slujba diplomaţiei transilvănene (a doua jumătate a sec. XVII).
 • Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, Conferinţa internaţională “Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere (a doua jumătate a secolului al XVII-lea)”, comunicarea Autoritatea princiară între reglementări juridice şi puterea stărilor.
 • interne
 • Susana Andea, 8 decembrie 2017, Institutul de Istorie ”G. Barițiu” – Sectorul de Istorie medievală, Masa rotundă ”Editarea documentelor medievale din colecția națională Documenta Romaniae Historica. Realizări și perspective”.
 • Susana Andea, Cluj-Napoca, 14 iunie 2017, Filiala Cluj a Academiei Române, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie ”G. Barițiu”, Simpozionul Internațional ”Teme și opțiuni metodologice în cercetarea istorică actuală”. Comunicarea: Aprecieri referitoare la screirea în limbile vernaculare din Transilvania (sec. XV-XVI).
 • Susana Andea, Cluj-Napoca, 18 mai 2016, Filiala Cluj a Academiei Române, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie ”G. Barițiu”, Simpozionul Internațional ”Scris și societate în Transilvania”. Comunicarea: Practicile scrierii epistolare în Transilvania.
 • Susana Andea, 25-28 august 2016, Universitatea Babeș-Bolyai, Academia Română,Congresul Național al Istoricilor din România, Masa rotundă ”Editarea izvoarelor diplomatice medievale din România și provocările tehnologiilor digitale”, 25 august 2016. Comunicarea: Validarea prin semnături ale actelor oficiale.
 • Susana Andea, 25-28 august 2016, Universitatea Babeș-Bolyai, Academia Română, Congresul Național al Istoricilor din România, 26 august 2016. Comunicarea: Editarea documentelor medievale din România. Realizări și perspective.
 • Tg. Mureş, 24 septembrie 2015, Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Mureş, Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş, Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gh. Şincai”, Sesiunea ştiinţifică “Arhivele şi cercetarea istorică”, ediţia XIV. Comunicarea: Între comunitate-oficialităţi: preotul şi actul scris (sec. XVII).
 • Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2015, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie “G. Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală. Comunicarea: Scrisorile de împuternicire şi practica juridică în Transilvania medievală şi premodernă
 • Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, Filiala Academiei Române Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “G. Bariţiu”, Zilele Academice Clujene, Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Istorie şi Istoriografie”. Comunicarea: Proceduri judiciare în voievodatul Transilvaniei: de la probele cu martori la actul scris.
 • Sibiu, 26-27 septembrie 2014, Centrul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Sesiunea ştiinţifică “Inventare de averi din secolele XVII-XIX”; moderator al secţiunii “Inventare de avere nobiliare şi ţărăneşti din Transilvania (sec.XVII-XIX)”. Comunicarea: Testamentele – izvoare ale vieţii cotidiene în Transilvania (sec.XIV-XVII)(prin proiectul PN II-ID-PCE-2012-4-0579).
 • Cluj-Napoca, 14 octombrie 2014, Institutul de Istorie “G. Bariţiu”, Simpozionul ştiinţific “Centenar Academician Ştefan Pascu. 1914-2014”. Comunicarea: Contribuţia istoricului Ştefan Pascu la realizarea corpusului de izvoare “DIR-DRH Seria C. Transilvania”.
 • Cluj-Napoca, 22 octombrie 2014, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “George Bariţiu” Cluj-Napoca, Simpozionul “Politică, diplomaţie şi cultură în epoca brâncovenească”. Comunicarea Constantin Brâncoveanu şi schimbul epistolar cu transilvănenii.
 • Sighetul Marmaţiei, 13-14 septembrie 2013, Comitetul Judeţean de Cultură Maramureş, Primăria Oraşului Sighet, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Sesiune ştiinţifică “Cultura şi societatea la cumpănă de veac în Maramureş (sec. XVII-XVIII)”, comunicarea Schimb epistolar şi practici ale scrisului în vremea lui Pintea (1694-1703).
 • Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Simpozionul Internaţional “Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, comunicarea Lexicograful George Bariţiu
 • Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2011, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Simpozionul ştiinţific “Centenar Mihail P. Dan şi Francisc Pall”, comunicarea Francisc Pall şi Mihail Dan, membrii Colectivului de editare a documentelor privind Istoria României
 • Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2011, Atelier de lucru “Paleografie aplicată sec. XVIII-XIX în Europa Centrală şi răsăriteană”, prezentarea Aprecieri asupra utilizării termenului de “paleografie” pentru actele scrise în secolele XVIII-XIX
 • Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul “Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, comunicarea Din istoricul colectivului de istorie medie al Institutului. Realizări şi perspective

Alte activităţi

 • – membru in Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie “G.Bariţiu”din anul 1996- 2019
 • – Secretar ştiinţific al Institutului de Istorie G.Bariţiu( 2002- 2008)
 • – Secretar ştiinţific Consiliul Ştiinţific (2008-2013)